Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

NABÓR SPECJALNY DO SPARK: CHANGE THE FUTURE
23.03.2020 – 30.03.2020

 

Dołącz do Startup Spark i miej wpływ na nasze zdrowie, społeczeństwo i gospodarkę. Razem z Ericsson Polska szukamy technologicznych i społecznych rozwiązań startupowych niwelujących skutki COVID-19.  Jeśli masz pomysł na rozwiązanie z obszaru edukacji, wsparcia osób w grupie ryzyka, analizy danych, bezpieczeństwa, izolacji, prewencji, monitorowania i innych mających wpływ na pandemię i niwelujących jej gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutki –  aplikuj!

Rekrutacja: 23.03.2020 – 30.03.2020

Wyślij prezentację swojego pomysłu na adres wsparcie@startupspark.io
Prezentacja w języku polskim w formacie PDF powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów według poniższego szablonu. Materiał należy przesłać do 30.03.2020 r. do godz. 23:59:59.

Do maila należy załączyć wypełnione oświadczenie (Załącznik nr 1). W treści maila należy umieścić dopisek „Oświadczam, iż dane zawarte w załączonym oświadczeniu są prawdziwe”.

 • Slajd 1: Nazwa projektu, imię i nazwisko Aplikującego
 • Slajd 2: Opis projektu (opis powinien zawierać kluczowe informacje o innowacji technologicznej / społecznej, jaką Aplikujący zgłasza do programu oraz jej zastosowaniu w kontekście szerzącej się sytuacji epidemiologicznej, opis podlegać będzie ocenie kryterium: innowacyjność; innowacyjność rozumiana jest jako nowe, nieistniejące rozwiązanie społeczne i/lub technologiczne i innowacyjną przydatność produktu lub usługi w obliczu szerzącego się kryzysu)
 • Slajd 3-4: Realność wdrożenia projektu (opis powinien zawierać etap rozwoju produktu/usługi, grupę docelową, do której skierowane jest rozwiązanie oraz kluczowe informacje o zasobach i działaniach niezbędnych do wdrożenia projektu)
 • Slajd 5-6: Zespół (opis powinien zawierać informacje na temat członków zespołu i ich kluczowych kompetencji i ról w projekcie)
 • Slajd 7-8: Aspekty społeczne (opis powinien zawierać informację na temat wpływu rozwiązania na obecną sytuację epidemiologiczną)
 • Slajd 9: Działania akceleracyjne w ramach programu
 • Slajd 10: Wydatki planowane w ramach programu

Pobierz:

Wersje archiwalne:

W ramach projektu oferujemy 3 filary wsparcia

d
Wsparcie finansowe

Zakwalifikowany do akceleracji startup może uzyskać maksymalnie do 160 000 PLN

d
Wsparcie mentorskie

Na czas trwania akceleracji, każdemu ze startupów zostaje przydzielony mentor operacyjny. Przez okres do 6 miesięcy procesu akceleracji startup rozwija swoje rozwiązanie przy ścisłej współpracy z OT oraz mentorem operacyjnym.

Celem Spark 2.0 jest połączenie potencjału startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu, przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpracę ze startupami. Startup Spark 2.0 to również pre-akceleracja dla zespołów biznesowych i technologicznych oraz szereg ścieżek post-akceleracyjnych dla wybranych startupów (z wykorzystaniem potencjału ponad 250 inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Działanie Startup Spark zostało docenione i wyróżnione przez fDi Magazine (grupa Financial Times), który w rankingu Global Freezones of the Year 2018 wyróżnił ŁSSE tytułem Innovation Award.

 

Kto może aplikować do Startup Spark 2.0

Mikro i małe przedsiębiorstwa, zarejestrowane i działające w Polsce oraz prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, które m.in. nie były notowane na giełdzie w okresie do 5 lat licząc od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze, nie dokonały jeszcze podziału zysku oraz i nie zostały utworzone w wyniku połączenia, a także nie przejęły działalności innego przedsiębiorcy.

Startup Spark dopuszcza warunkowo do udziału w naborze osoby fizyczne, które w przypadku rekomendacji do udziału w projekcie obligują się do założenia spółki kapitałowej oraz spełnienia kryteriów wynikających regulaminu przed zawarciem umowy akceleracyjnej.

 

Wszystkie zgłaszające się podmioty muszą:

•    posiadać pełnię praw do dysponowania zgłaszanym do Akceleratora Startup Spark produktem/ usługą,
•    nie być w żaden sposób (zarówno kapitałowo jak i osobowo) powiązane z Akceleratorem Startup Spark, ŁSSE S.A. , podmiotami świadczącymi usługi w ramach programu ani z Odbiorcą Technologii, który został wskazany w aplikacji zgłoszeniowej do współpracy w ramach akceleracji,
•    być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

 

Dofinansowanie nie może być udzielone m.in. podmiotom, które:

•    uzyskały dofinansowanie na ten sam projekt w ramach naboru prowadzonego przez Akcelerator inny niż Startup Spark, który realizuje program akceleracyjny w oparciu o środki uzyskane w ramach działania 2.5 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,
•    uzyskały dofinansowanie na ten sam projekt w ramach innego naboru prowadzonego przez Akcelerator Startup Spark,
•    uzyskały (bądź starają się o) dofinansowanie tego samego projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej lub uzyskały inną pomoc ze środków publicznych na ten sam projekt w zakresie wydatków planowanych w ramach programu akceleracji (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków i usług).Więcej o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach programu znajduję się w Regulaminie Naboru oraz Programu Akceleracyjnego Startup Spark 2.0.

 

Planowane efekty

Spark 2.0 w liczbach to:

 • 4 rundy akceleracji, każda do 6 miesięcy,
 • wsparcie dla co najmniej 66 startupów,
 • 11 partnerów biznesowych,
 • do 160 000 PLN na rozwój produktu lub usługi.

Co najmniej 20 z akcelerowanych startupów otrzyma wsparcie w ramach branżowych ścieżek akceleracji Spark 2.0, tj.:

 • przemysłowy internet rzeczy (IoT), w tym wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR),
 • sztuczna inteligencja (AI),
 • cyberbezpieczeństwo.

 

Wartość projektu

 • Całkowity koszt realizacji projektu: 14 811 412,44 PLN
 • Dofinansowanie 13 836 560,00 PLN w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne

 

Pliki do pobrania

Wersje archiwalne

Skip to content