Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

S5 – Akcelerator Technologii 5G to pierwszy w Polsce program akceleracyjny wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących w sposób znaczący technologię 5G lub 5G ready (architekturę Non-Standalone 5G) w przedsiębiorstwach. Akcelerator został stworzony w 2019 r. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i jest już drugim akceleratorem w portfolio ŁSSE obok Startup Spark.

Zakwalifikowane do programu startupy otrzymają wsparcie eksperckie oraz finansowe w ramach pomocy de minimis na rozwój produktu/ usługi w technologii 5G/ 5G ready. Celem programu jest walidacja projektów w przedsiębiorstwach oraz ich przygotowanie do późniejszej komercjalizacji.

Akcelerator S5 to

Etap I

Inkubacja
 • 40 startupów,
 • do 3 miesięcy (01/02-03.2020)
 • dofinansowanie do 50 000 PLN
 • wydatki ściśle związane z rozwojem projektu w technologii 5G,
  w tym zakup usługi z zakresu transferu wiedzy z technologii 5G

Etap II

Akceleracja główna
 • 20 startupów wyłonionych z etapu Inkubacji,
 • do 9 miesięcy (04/05-12.2020),
 • dofinansowanie do 550 000 PLN
 • wydatki ściśle związane z rozwojem projektu w technologii 5G,
  w tym zakup usług z dogłębnego zakresu transferu wiedzy z technologii 5G

Zasady

Kto może rekrutować:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego,
  lub
 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), które w przypadku rekomendacji do udziału w programie zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni
  lub
 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w przypadku rekomendacji do udziału w programie zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni

Wszystkie zgłaszające się podmioty muszą:

 • Posiadać pełnię praw do dysponowania zgłaszanym do Akceleratora S5 rozwiązaniem,
 • Zgłosić projekt wpisujący się w minimum jedną Regionalną Inteligentną Specjalizacją Województwa Łódzkiego (zgodnie z listą w Zał. nr 4 do Regulaminu),
 • Nie być w żaden sposób (zarówno kapitałowo jak i osobowo) powiązane z Akceleratorem 5G, z ŁSSE S.A. oraz z podmiotami świadczącymi usługi w ramach programu,
 • Być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich,
 • Prowadzić działalność gospodarczą inną niż należącą do katalogu działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach udzielania pomocy de minimis, tj.: produkcja podstawową produktów rolnych, działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury, działalnością związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • Nie przekroczyć pułapów pomocy de minimis, określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Dofinansowanie nie może być udzielone m.in. podmiotom, które:

 • Uzyskały dofinansowanie tego samego Projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej lub uzyskał inną pomoc ze środków publicznych na ten sam Projekt w zakresie wydatków zaplanowanych w ramach Programu,
 • Prowadzą działalność w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Planowane efekty

Akcelerator S5 w liczbach to:

 • 3-miesięczna inkubacja i 9-miesięczna akceleracja główna,
 • wsparcie dla 40 startupów zarejestrowanych na terytorium województwa łódzkiego,
 • do 50 000 PLN grantu pieniężnego w inkubacji i do 550 000 PLN grantu pieniężnego w akceleracji głównej.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu 13 817 738,00 PLN

Dofinansowanie 13 060 003,04 PLN w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Pliki do pobrania

 1. Zasady naboru oraz programu akceleracyjnego S5 – Akcelerator Technologii 5G
Skip to content

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych dotyczących akceleratora Startup Spark. Zgodę można wycofać w każdym czasie w sposób określony w Polityce Prywatności ŁSSE S.A. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Zgodę można wycofać w każdym czasie w sposób określony w Polityce Prywatności ŁSSE S.A. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi (90-349), KRS: 0000014128. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora, nawiązania i zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

FreshMail.pl