Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

S5 – Akcelerator Technologii 5G to pierwszy w Polsce program akceleracyjny wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących w sposób znaczący technologię 5G lub 5G ready (architekturę Non-Standalone 5G) w przedsiębiorstwach. Akcelerator został stworzony w 2019 r. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i jest już drugim akceleratorem w portfolio ŁSSE obok Startup Spark.

Zakwalifikowane do programu startupy otrzymają wsparcie eksperckie oraz finansowe w ramach pomocy de minimis na rozwój produktu/ usługi w technologii 5G/ 5G ready. Celem programu jest walidacja projektów w przedsiębiorstwach oraz ich przygotowanie do późniejszej komercjalizacji.

Akcelerator S5 to

Etap I

Inkubacja
 • 40 startupów,
 • do 2 miesięcy (do 11.2020)
 • dofinansowanie do 50 000 PLN
 • wydatki ściśle związane z rozwojem projektu w technologii 5G,
  w tym zakup usługi z zakresu transferu wiedzy z technologii 5G

Etap II

Akceleracja główna
 • 20 startupów wyłonionych z etapu Inkubacji,
 • do 9 miesięcy (d0 05.2021),
 • dofinansowanie do 550 000 PLN
 • wydatki ściśle związane z rozwojem projektu w technologii 5G,
  w tym zakup usług z dogłębnego zakresu transferu wiedzy z technologii 5G

Zasady

Kto może rekrutować:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego,
  lub
 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), które w przypadku rekomendacji do udziału w programie zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni
  lub
 • osoby fizyczne, które w przypadku rekomendacji do udziału w programie zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni

Wszystkie zgłaszające się podmioty muszą:

 • Posiadać pełnię praw do dysponowania zgłaszanym do Akceleratora S5 rozwiązaniem,
 • Zgłosić projekt wpisujący się w minimum jedną Regionalną Inteligentną Specjalizacją Województwa Łódzkiego (zgodnie z listą w Zał. nr 4 do Regulaminu),
 • Nie być w żaden sposób (zarówno kapitałowo jak i osobowo) powiązane z ŁSSE S.A,
 • Być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich,
 • Prowadzić działalność gospodarczą inną niż należącą do katalogu działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach udzielania pomocy de minimis, tj.: produkcja podstawową produktów rolnych, działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury, działalnością związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • Nie przekroczyć pułapów pomocy de minimis, określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Dofinansowanie nie może być udzielone m.in. podmiotom, które:

 • Uzyskały dofinansowanie tego samego Projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej lub uzyskał inną pomoc ze środków publicznych na ten sam Projekt w zakresie wydatków zaplanowanych w ramach Programu,
 • Prowadzą działalność w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Pliki do pobrania ETAP II – AKCELERACJA GŁÓWNA

 1. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” – Etap II –  Akceleracja Główna – po zmianach 30.12.2020
 2. Wzór Budżetu – Etap II – Akceleracja Główna – należy wypełnić i dołączyć do aplikacji na platformie f6s
 3. Zał.2 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Kryteria formalne i merytoryczne oceny – Etap II – Akceleracja Główna
 4. Zał.3 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – należy wypełnić, zeskanować i dołączyć do Aplikacji na platformie f6s (dotyczy Aplikujących składających aplikację jako przedsiębiorcy)
 5. Zał.4 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Spis Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego
 6. Umowa akceleracyjna II Etap – Akceleracja Główna – po zmianach 30.12.2020
 7. Instrukcja wypełniania budżetu – II Etap – Akceleracja Główna

Pliki do pobrania ETAP I – INKUBACJA

 1. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” po zmianach_09.09.2020 r.
 2. Zał.1 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Wzory Aplikacji – Etap I Inkubacja
 3. Wzór Budżetu – Etap I – Inkubacja – należy wypełnić i dołączyć do aplikacji na platformie f6s
 4. Zał.2 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Kryteria formalne i merytoryczne oceny – Inkubacja
 5. Zał.3 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – należy wypełnić, zeskanować i dołączyć do Aplikacji na platformie f6s (dotyczy Aplikujących składających aplikację jako przedsiębiorcy)
 6. Zał.4 do Regulaminu Naboru i Programu Akceleracyjnego – Spis Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego
 7. Umowa akceleracyjna I Etap – Inkubacja – po zmianach 12.02.2020
 8. Wzór porozumienia o utworzeniu grupy zakupowej
 9. Instrukcja wypełniania budżetu – I Etap Inkubacja

Wersje archiwalne

 1. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” po zmianach 21.09.2020
 2. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” po zmianach 22.06.2020
 3. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G”
 4. Regulamin Naboru Dodatkowego Oraz Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” z dnia 22.04.2020
 5. Regulamin Naboru i Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” po zmianach dnia 12.02.2020
 6. Regulamin Naboru i Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” po zmianach dnia 14.01.2020
 7. Regulamin Naboru i Programu Akceleracyjnego “S5 – Akcelerator Technologii 5G” – z dnia 02.01.2020
 8. Umowa akceleracyjna I Etap – Inkubacja z dnia 02.01.2020
 9. Umowa akceleracyjna II Etap – Akceleracja Główna z dnia 12.02.2020
 10. Umowa akceleracyjna II Etap – Akceleracja Główna z dnia 02.01.2020

Obszary zainteresowań

Smart Factory:
 • IoT sensors for real-time monitoring and tracking
 • End-to-end life cycle management
 • Automation of internal logistics
 • Digital twin solutions
 • Facility Management
 • Predictive maintenance
 • Semi and fully autonomous robotics
 • Employees wearables
 • Tracking systems
 • Vision control systems
 • Smart Meters
VR/AR Solutions:
 • Remote assistance and knowledge sharing
 • Manufacturing support
 • Design and prototyping
 • Inventory management
 • Preventing accidents and disruptions
 • Virtual workplaces
Automotive & Logistics:
 • Connected road infrastructure services
 • V2X, V2V, V2I, V2N solutions
 • Vehicle-as-a-sensor solutions
 • Telematics
 • Convenience and infotainment services
 • Advanced driver assistance systems (ADAS)
 • Fleet management
 • Connected goods
 • Track and trace solutions
 • Automation of internal logistics
Smart City:
 • Smart Grid Automation
 • Cooperative Intelligent Mobility
 • Traffic safety and control
 • Smart home
 • Waste recycling
 • Cultural heritage empowerment
Energy Industry:
 • Transaction and settlement platform for energy communities
 • System supporting the management of energy consumption flexibility programs
Healthcare:
 • telemedicine
 • diagnostics
 • b2c solutions 
 • b2b solutions (hospitals, pharmacies)
Media & Entertainment:
 • VR/AR
 • solutions for TV, internet
 • digitalisation
 • gamification
Smart Home/Smart Office:
 • IoT
 • facility management
 • b2c solutions

Planowane efekty

Akcelerator S5 w liczbach to:

 • 3-miesięczna inkubacja i 9-miesięczna akceleracja główna,
 • wsparcie dla 40 startupów zarejestrowanych na terytorium województwa łódzkiego,
 • do 50 000 PLN grantu pieniężnego w inkubacji i do 550 000 PLN grantu pieniężnego w akceleracji głównej.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu 13 983 831,00 PLN

Dofinansowanie 13 142 116,60 PLN w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Skip to content